15 Days’ Practice For IELTS Reading (Luyện đọc IELTS trong 15 ngày)

0
1320

Cuốn sách này là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn muốn đạt điểm thi IELTS cao mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn (ít hơn 2 tuần). Sách không chỉ nhằm mục đích cung cấp nguồn tài liệu thực hành cho các bạn; mà còn tóm tắt những điểm quan trong giúp bạn vạch ra kế hoạch ôn tập phù hợp và đạt điểm cao khi làm bài thi đọc IELTS.

Các bạn có thể Download file PDF theo các link sau đây:

  1. https://drive.google.com/file/d/0B7PqGrg9aj4yblFFbGk4M2ZnN3M/view
  2. https://drive.google.com/file/d/1Y84N-RIBVtJAGxfGcNSOtWt35pEGtS2j/view
  3. https://pteeduvn-my.sharepoint.com/personal/admin_pte_edu_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpte%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FIELTS%20Material%2F%5Bieltsmaterial%2Ecom%5D15%20days%20Practice%20for%20IELTS%20Reading%2Epdf&parent=%2Fpersonal%2Fadmin%5Fpte%5Fedu%5Fvn%2FDocuments%2FIELTS%20Material&cid=38e69555-8eb0-4826-a0e3-6b166e006cf7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!

*